re-
9. 5. 2017 - 26. 5. 2017


Razstava ob dvajseti obletnici šole svet umetnosti.

Svet umetnosti, šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje, z razstavo re- obeležuje dvajsetletnico svojega obstoja. S predstavitvijo arhiva ponuja različne vstopne točke za re-kontekstualizacijo in re-interpretacijo zbranega gradiva, ki je lahko osnova za analizo razmerij med dejansko in simbolno pozicijo Sveta umetnosti, pa tudi za refleksijo širšega umetnostnega sistema. Razstava umešča gradivo in umetniška dela v različna časovno razpršena razmerja, s sopostavljanjem pa želi spodbuditi premislek o vsebinskih in materialnih vozliščih.

Izpostavljene problematike na razstavi ustvarjajo interpretacijski diskurz, ki se na ravni postavitve oblikuje in preliva v različne vstopne točke. Te so znotraj aktualnega kulturnega konteksta določene s prostorskim in časovnim sledenjem spremembam v načinih delovanja ter z refleksijo vzpostavljanja specifičnih družbenih vlog, oblik in vsebin družbenih odnosov.

Prva soba s časovnico linearno predstavi dvajsetletno zgodovino šole in uvede obiskovalce v programske in razvojne premike šole ter njeno zunanjo refleksijo. Vsebine v posameznih sklopih reflektirajo razvoj diskurzivnih temeljev in determinant delovanja programa. Sopostavitev različnih gradiv omogoča intertekstualno branje arhiva, hkrati pa gradiva postajajo tako del tematske in konceptualne kontinuitete kot tudi del problematik, izhajajočih iz konstruiranja metodologij v preteklem, sedanjem in prihodnjem delovanju tako Sveta umetnosti kakor tudi sistema, ki mu pripada.

Vnovično postavitev dela Sedanje stanje Rene Rusjan s prve razstave Sveta umetnosti leta 1997 (This Art Is Recycled) v isti galerijski prostor – drugo sobo – lahko razumemo kot re-produkcijo umetničinega principa reciklaže, kritični učinki tega dela pa se kažejo tudi v preusmerjanju pozornosti na procese »stalne začasnosti« v pogojih hiperprodukcije.

Video intervjuji v tretji sobi artikulirajo pomembne distinkcije v registru osebnih in širših sprememb v sistemu. Nekdanji udeleženci in udeleženke v svojih pričevanjih namreč problematizirajo načine in pogoje delovanja v polju kuratorstva in v širšem družbenem kontekstu.

Nevralgično točko v analizi institucionalnega tkiva sistema v vezje razstave vnaša delo Orientacijska shema Blaža Miklavčiča, narejeno na osnovi intervjujev. Shema s svojo »nedokončanostjo« kartografira ključne dejavnike in procese znotraj umetnostnega sistema in jih preko algoritemskih fragmentov sestavlja v parcialne narativne sheme. Orientacijska shema izpostavlja množico situacij, ki jih tvori skupek izjavljenega, njena defragmentacija pa pušča prostor za zaznavanje problemov v institucionalnem tkivu. Svojevrstna politika »male geste« znotraj lokalnega konteksta nam omogoča branje izjav, ki so zaradi vzdrževanja konsenzualne »harmonije« sistema najpogosteje potisnjene na obrobje.

Pomemben del izobraževalne kontinuitete šole prikazuje časovnica v četrti sobi, ki vključuje gradivo delavnic, seminarjev in predavanj, ki so pomembno prispevali k razvoju teoretskega diskurza in k večji prožnosti v povezovanju znotraj lokalnega in mednarodnega konteksta. Šola Svet umetnosti je kot neformalno izobraževanje na področju kuratorskih praks in kritiškega pisanja odprla prostor za specifično produkcijo in distribucijo znanj. Produkcija znotraj homogenizirane javne sfere vselej potrebuje prostor za spremembe v načinih in možnostih participacije, uresničevanje teh sprememb pa je možno le z ustvarjanjem novih presečnih točk ljudi in znanj. Znotraj aktualnih mikro- in makrokulturnih modelov se potreba po drugačni produkciji vednosti kaže v intenziviranju emancipatornih praks izobraževanja v polju umetnosti. V času čedalje kompleksnejših družbenih odnosov in pojavov pa strategije povezovanja in delovanja kličejo k premisleku o re-konstrukciji in/ali transformaciji načinov delovanja znotraj celotnega umetnostnega sistema.

Umetnik in umetnica: Blaž Miklavčič, Rene Rusjan
Kuratorja: Lenka Đorojević, Miha Kelemina
Asistentka: Lara Plavčak

Šola Svet umetnosti se je začela leta 1996/97, sočasno z nekaterimi drugimi sorodnimi mednarodnimi neformalnimi in formalnimi izobraževanji. Zasnovana je bila kot niz predavanj o sodobni umetnosti in kot nekajmesečni tečaj, ki je udeleženkam in udeležencem omogočal snovanje in pripravo razstave sodobne umetnosti pod mentorskim vodstvom. Značilnost šole, naslednice tečaja, sta bili že vse od začetka njena prožnost in odzivnost na potrebe vsakokratne generacije. Skozi vrsto preoblikovanj, spajanj s seminarjem iz pisanja in postopnim dodajanjem vsebin je vsako leto postopoma preraščala svoj dotedanji okvir in se danes imenuje Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti. Predpona re-, ki nastopa kot naslov razstave, izvorno morda res pomeni vračanje v preteklost, a hkrati označuje tudi zaobjetje in preoblikovanje vsega, kar je stvar preteklosti, v stvar prihodnosti.

 

Dogodki

24. 5. ob 18h: voden ogled razstave

Pri pripravi in izvedbi razstave sodelujejo udeleženci in udeleženke 16. leta Sveta umetnosti: Urška Aplinc, Živa Brglez, Maja Burja, Anabel Karolyn Černohorski, Magdalena Germek, Anja Guid, Nika Ham, Ajda Ana Kocutar, Iza Pevec, Adrijan Praznik, Nina Tepeš.

Produkcija: SCCA, Zavod za sodobno umetnost – LjubljanaSvet umetnosti, šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje
Koprodukcija: Galerija Škuc
Sponzor: Apcom, d. o. o.

Zahvale: Ida Hiršenfelder (MG+MSUM, Mrežni muzej), Bojan Stefanović, CONA zavod za procesiranje sodobne umetnosti, Narodna galerija.

Razstavo podpirata: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo.

foto © Dejan Habicht